Legal

Condicions Generals d’Ús i de la Contractació

Aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc www.canatoneta.com (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest. Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

1. Que ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa aquí
2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar
3. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que tant el Lloc Web com les esmentades Condicions Generals poden patir modificacions.
El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, d’aquestes Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es presenta la informació general del Lloc Web:

Titular: Teresa Solivellas Rotger (en endavant, Ca na Toneta)
Domicili social: Horitzó 21, Caimari, 07314 Selva, Illes balears
N.I.F.: 43031353 D
E-mail: info@canatoneta.com
Telèfon: (+34) 971 51 52 26

2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Necesidad de Registro

Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no cal realitzar el registre de l’Usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que pot estar condicionada a aquest registre previ.

Les dades introduïdes per l’Usuari han de ser exactes, actuals i veritables en tot moment. En cas a l’Usuari registrat se li assigni un password, aquest és responsable en tot moment de la custòdia, i ha d’assumir, en conseqüència, qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de l’ús indegut d’aquest, així com de cedir-lo, revelar-lo o perdre’l. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat s’entenen realitzats per l’Usuari registrat, qui ha de respondre en tot cas de l’esmentat accés i ús.

4. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i aquestes Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o que constitueixin un delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’Usuari es compromet a:

1. No introduir ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

2. No introduir ni difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

3. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

4. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol•licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

6. No introduir ni difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació.

7. No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.

9. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Ca na Toneta davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització indicades abans. A més a més, Ca na Toneta es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Ca na Toneta es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

5. Exclusió de Responsabilitat

Ca na Toneta no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui necessària ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada és necessària i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per Ca na Toneta l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Ca na Toneta no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Ca na Toneta només és responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a Ca na Toneta, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Ca na Toneta amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Ca na Toneta no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, no-disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a
Ca na Toneta

En els supòsits en què l’Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l’Usuari sap i accepta que Ca na Toneta actua com a simple intermediari que facilita el citat accés, per la qual cosa no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació dels citats serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitador, Ca na Toneta no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol natura derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives dels citats serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota mena que s’hi puguin donar.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entesos, a títol merament enunciatiu, com els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel•lectual de Ca na Toneta o de tercers, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació que la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual els reconeix.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Ca na Toneta o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

8. Política de privacitat

8.1. Incorporació de dades personals als fitxers de (indicar)

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web s’incorporaran als fitxers titularitat de Ca na Toneta, que les processarà amb les finalitats següents: possibilitar la prestació dels productes i els serveis sol·licitats per l’Usuari i qualsevol altra sol·licitud feta per aquest, així com mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis de Ca na Toneta qui, de la mateixa manera, pot remetre a l’Usuari informació relativa als productes i els serveis de les societats que pertanyin al seu grup empresarial, totes procedents de sectors d’hotels i gestió immobiliària. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, pot comunicar-nos-ho enviant un correu electrònic a info@canatoneta.com. La formalització de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, Ca na Toneta no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

8.2. Exercici de drets

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD mitjançant una comunicació escrita dirigida a Ca na Toneta – Horitzó 21 – 07314 Selva; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@canatoneta.com. En ambdós casos l’Usuari interessat ha d’adjuntar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

8.3. Prohibició de registre per a menors

Els menors d’18 anys no han de facilitar les seves dades personals a Ca na Toneta sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. Si us plau, si ets menor demana abans els teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.

8.4. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari n’ha d’obtenir el consentiment previ i exprés, i els ha d’haver informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Ca na Toneta davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment, per part de l’Usuari, del deure descrit en aquest paràgraf.

8.5. Ús de Cookies

Ca na Toneta, pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis d’amidament, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel Lloc Web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, per la qual cosa no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en nom de Ca na Toneta, sense perjudici que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixin el registre o “login” previ.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals es declara totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afecta la citada disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, amb la qual cosa subsisteixen aquestes Condicions Generals en tota la resta i es considera tal disposició com a totalment o parcialment no inclosa.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Ca na Toneta i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se per l’accés, utilització i/o contractació de serveis a través del Lloc Web, als jutjats i tribunals de palma de Mallorca, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.